സഭാ പ്രബോധനങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ അറിവനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം.
പ്രമുഖ ബൈബിൾ പണ്ഢിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഫാ. ജോസഫ് പാംബ്ലാനി നയിക്കുന്ന ജീവിതബന്ധിയായ ചർച്ചകൾ..

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit