ഇളം തലമുറക്ക് വഴികാട്ടികളാകുന്ന പിൻതലമുറക്കാരുടെ അനുഭവങ്ങളും മനശ്രസ്ത്രവിശകലനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നു.